Întrebari frecvente

1Persoanele stabilite în alte State Membre pot depune declaraţii vamale în România?

Răspuns:

În aplicarea art. 64 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992, persoanele stabilite în Comunitate pot ântocmi declaraţii vamale în scris în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.

2 Cine eliberează autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă?

Răspuns:

Autorizaţia pentru utilizarea regim vamal de perfecţionare activă se emite de autoritatea vamală după cum urmează: în procedură normală de autorizare de direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază de competenţă se desfăşoară operaţiunea de prelucrare, sau; în procedură simplificată de autorizare de biroul vamal în a cărui rază de competenţă se desfăşoară operaţiunea de prelucrare; în procedură unică de autorizare, Autoritatea Naţională a Vămilor.

3Se pot prelucra ân România mărfuri comunitare aduse în lohn, în regim de perfecţionare activă?

Răspuns:

Începând cu data de 01.01.2007 România a devenit Stat Membru al Uniuniii Europene, astfel pentru mărfurile comunitare nu se mai întocmesc formalităţi vamale şi nu se mai datorează taxe vamale. Astfel mărfurile comunitare se pot prelucra în România în sistem lohn, fără a se supune dispoziţiile prevăzute pentru regimul de perfecţionare activă.

4Persoanele stabilite în alte State Membre pot depune declaraţii vamale în România?

Răspuns:

În aplicarea art. 64 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992, persoanele stabilite în Comunitate pot ântocmi declaraţii vamale în scris în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.

Ne ocupăm de introducerea mărfurilor într-o zonă liberă

Zonele și antrepozitele libere sânt porțiuni din teritoriul vamal al Comunității, sau incinte aflate pe acest teritoriu unde mărfurile comunitare și necomunitare sunt tratate conform unor specificații speciale. Mărfurile necomunitare, de exemplu, sunt scutite de plata unor taxe, fiind considerate ca ne-existente pe teritoriul vamal al Comunității, atâta vreme cât nu sunt utilizate în alte condiții decât cele prevăzute de lege. Ne ocupăm de întregul proces birocratic și operațional necesar introducerii bunurilor comerciale în zonele libere ale teritoriului vamal.

1Ce regim vamal se utilizează pentru a depozita mărfurile necomunitare, fără plata taxelor vamale?

Răspuns:

Regimul vamal aplicabil este regimul de antrepozitare vamală, definit la art. 98 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992.

2Asigurăm exportul mărfurilor de pe teritoriul vamal al comunității

Răspuns:

Ne îngrijim de realizarea tuturor procedurile necesare exportului în afara comunității, garantând complianța cu politicile comerciale și drepturile de export. Realizăm toate formalitățile de ieșire a mărfurilor conform legilor actuale, aflate în vigoare. Le cunoaștem ca-n palmă, astfel că serviciile oferite sunt întotdeauna cele mai potrivite soluții pentru fiecare caz, în parte.

3Care este diferenţa între tranzitul comun şi cel comunitar?

Răspuns:

Operaţiuni de tranzit pentru mărfuri comunitare şi necomunitare, transportate pe cale rutieră (în procedură normală sau simplificată) şi pe calea ferată sau pe cale aeriană în procedură normală. Nu se depun în aplicaţia NCTS-RO operaţiunile emise în procedură simplificată specifică transporturilor de mărfuri pe calea ferată sau în containere mari, pe calea aerului, pe cale maritimă sau prin conducte.

Întocmim declarațiile intrastat și formalitățile de vămuire a mărfurilor de export-import ân Uniunea Europeană

Din momentul în care România a devenit stat membru al Uniunii Europene și parte a Pieței Unice, comercianții sunt obligați să furnizeze ei înșiși informații referitoare la bunurile schimbate în comunitate. Vă eliberăm timpul și vă scutim de griji luând în responsabilitatea echipei noastre de experți în legislație toate acțiunile aferente sistemului de vămuire.

1Ce condiţii trebuie îndeplinite de un operator economic pentru a declara mărfurile în procedura de vămuire la domiciliu?

Răspuns:

Autorizaţia pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu poate fi acordată agenţilor economici care ândeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;

 • au organizate evidenţe astfel încât acestea să permită biroului vamal verificarea eficientă a operaţiunilor vamale;

 • dispun de infrastructură informatică adecvată.

 • au realizat în anul calendaristic anterior, operaţiuni de comerţ exterior cu ţări terţe în valoare totală ce depăşeşte echivalentul a 3 milioane EURO;

 • dispun de amplasamente, echipamente şi personal necesare manipulării mărfurilor;

 • au realizat peste 100 de operaţiuni vamale în anul anterior
 • 3Ce se întâmplă în cazul în care produsele originare dintr-o ţară beneficiază de prevederile mai multor acorduri preferenţiale?

  Răspuns:

  Importatorul poate alege regimul tarifar preferenţial cel mai favorabil. Totuşi regulile de origine ale acordurilor aplicabile pot fi diferite. Astfel, trebuie îndeplinite regulile de origine ale acordului ce urmeaza a fi aplicat.

  4În ce scopuri poate fi utilizată o informaţie tarifară obligatorie?

  Răspuns:

  Informaţia tarifară obligatorie (ITO) poate fi utilizată pentru clasificarea tarifară a mărfurilor pentru care formalităţile vamale sunt încheiate după ce ITO a fost emisă. Aceasta înseamnă că nu se poate utiliza o ITO pentru mărfuri care au fost importate sau exportate din Comunitate înainte de data emiterii sale. Diferitele măsuri de politică comercială, cum ar fi obligaţia prezentării unei licenţe de import, care implică costuri suplimentare sau necesită documente suplimentare, se bazează pe clasificarea tarifară. De aceea, este important să se obţină o clasificare corectă de la ânceput. ITO vă va ajuta să o obţineţi.

  2Care este diferenţa între solicitarea informaţiilor privind clasificarea tarifară şi solicitarea emiterii unei ITO?

  Răspuns:

  Solicitarea informaţiilor privind clasificarea tarifară se poate face în baza art. 18 şi 19 din HG nr. 707 din 07.06.2006 şi are următoarele particularităţi:

 • Cererea se adresează biroului vamal la care urmează să fie efectuată operaţiunea de vămuire.
 • Cererea poate să se refere la una sau mai multe mărfuri.
  În cazul în care informaţiile furnizate de biroul vamal nu sunt satisfăcătoare, titularul cererii se poate adresa direcţiei regionale vamale în a cărei rază de competenţă teritorială se află biroul vamal, prezentând şi o copie după răspunsul primit.
  În situaţia în care nu este mulţumit de informaţiile primite, titularul se poate adresa şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, prezentând o copie a răspunsurilor anterior primite.
  Conţinutul adresei de răspuns a biroului vamal nu este obligatoriu pentru autoritatea vamală, urmând ca decizia asupra clasificării mărfurilor prezentate la vămuire să fie luată în funcţie de caracteristicile efective ale acestor mărfuri.
 • Solicitarea pentru Informaţia Tarifară Obligatorie se întocmeşte cu respectarea prevederilor art. 6 din Regulamentul 2454/1993 şi are următoarele particularităţi:
  Solicitarea unei ITO se face prin completarea formularului din Anexa 1B a Regulamentul nr. 2454/93.
 • În România, solicitarea unei ITO se face către Autoritatea Naţională a Vămilor. Lista administraţiilor vamale desemnate de Statele Membre să primească solicitări de ITO este publicată ân Jurnalul Oficial seria C, nr. 154 din 30.06.2007.
 • Solicitare de ITO se referă la un singur tip de marfă.
 • Titularul unei ITO care şi-a pierdut valabilitatea din motivele prevăzute în legislaţie (care nu-i sunt imputabile) are posibilitatea de a invoca acea ITO o perioadă, caz în care este necesar să notifice autoritatea vamală şi să pună la dispoziţie documentele doveditore.
  Informaţia Tarifară Obligatorie este acceptată de autorităţile vamale din toate statele membre cu condiţia ca marfa prezentată la vămuire să corespundă întocmai descrierii din ITO.

 • Prezentăm bunurile la Autoritatea Vamală pentru control fizic

  Controlul vamal fizic presupune, de obicei, identificarea bunurilor, în biroul vamal unde s-a depus declarația vamală, în timpul programului de lucru. Deși legea prevede și situații în care controlul fizic poate fi operat în alte locuri, sau în afara timpului de lucru, în aceste cazuri, costurile cresc. De asemenea, Autoritatea Vamală poate solicita dezansamblarea și reansamblarea mărfurilor, sau prelevarea de eșantioane. Pentru un bun management al timpului dumneavoastră și pentru menținerea unui plafon scăzut al costurilor, ne ocupăm de toate etapele parcurgerii acestui control.
  Detalii:Vama devine simplă ca trecerea de pietoni, fiindcă noi ne îngijim de tot ce înseamnă servicii vamale,
  Oferim soluții adaptate la nevoile partenerilor noștri, indiferent de anvergura lor, cu aceeași responsabilitate,
  Informarea în timp real înseamnă o siguranță sporită,
  Suntem mereu la curent cu toate modificările legislative, așa că totul merge ca pe roate

  1Ce pot face dacă nu sunt sigur care este originea unui produs?

  Răspuns:

  Dacă, dupa ce aţi consultat reglementările în vigoare, nu sunteţi sigur de originea unui produs sau dacă doriţi o confirmare legală a originii, puteţi solicita eliberarea unei informaţii de origine obligatorii conform prevederilor Codului Vamal Comunitar.

  Obținem pentru dumneavoastră liberul de conosament de la companiile de shipping.

  Intermediem comunicarea și realizarea documentației necesare asigurării serviciilor de shipping, indiferent de compania cu care doriți să lucrați.

  1Ce pot face dacă nu sunt sigur care este originea unui produs?

  Răspuns:

  Dacă, dupa ce aţi consultat reglementările în vigoare, nu sunteţi sigur de originea unui produs sau dacă doriţi o confirmare legală a originii, puteţi solicita eliberarea unei informaţii de origine obligatorii conform prevederilor Codului Vamal Comunitar.

  Depozităm și intrumentalizăm bunurile în magazia noastră din portul Constanța

  Detalii : Cu o echipă multidisciplinar pregătită, oferim orice servicii aveți nevoie, chiar dacă ele nu fac parte din paleta noastră recurentă. Cereți-ne și vă oferim!
  Oferim soluții adaptate la nevoile partenerilor noștri, indiferent de anvergura lor, cu aceeași responsabilitate
  Flexibilitatea serviciilor noastre fluidizează mersul afacerii dumneavoastră, salvându-vă banii și timpul
  Informarea în timp real înseamnă o siguranță sporită.
  Păstrați încrederea asociaților dumneavoastră prin punctualitatea livrărilor, garantată de noi

  1Întrebări frecvente: Care este procedura vamală pentru înlocuirea unui utilaj care s-a defectat în perioada de garanţie?

  Răspuns:

  Regimul de perfecţionare pasivă permite exportul temporar de pe teritoriul vamal al Comunităţii de mărfuri comunitare pentru a fi supuse unor operaţiuni de prelucrare, transformare sau reparare, iar produsele rezultate să fie puse în liberă circulaţie în Comunitate cu exonerare totală sau parţială de drepturi de import.
  Acest regim poate fi utilizat şi în cazul în care mărfurile sunt exportate în vederea înlocuirii în perioada de garanţie, caz în care punerea în liberă circulaţie a utilajului înlocuit se efectuează cu exonerare totală de drepturi de import.